Animals > Reptiles > Lizards & Snakes > Boas

Yellow Anaconda
Eunectes notaeus

see larger image
Yellow Anaconda
Yellow Anaconda
Eunectes notaeus
Tennessee Aquarium - Chattanooga, TN, USA
© 2003 Jeff Whitlock use this photo