Animals > Birds > Storks & Relatives > Storks

White Stork
European White Stork
Ciconia ciconia

see larger image
White Stork
White Stork
Ciconia ciconia
San Antonio Zoo - San Antonio, TX, USA
© 2015 Jeff Whitlock use this photo