Animals > Mammals > Primates > Old World Monkeys

Vervet Monkey
Chlorocebus aethiops

Vervet Monkey
Vervet Monkey
Chlorocebus aethiops
Bwabwata National Park
Caprivi, Namibia
© 2011 Sarah P. Otto use this photo
Vervet Monkey
Vervet Monkey
Chlorocebus aethiops
Bwabwata National Park
Caprivi, Namibia
© 2011 Sarah P. Otto use this photo
Vervet Monkey
Vervet Monkey
Chlorocebus aethiops
Bwabwata National Park
Caprivi, Namibia
© 2011 Sarah P. Otto use this photo
Vervet Monkey
Vervet Monkey
Chlorocebus aethiops
Bwabwata National Park
Caprivi, Namibia
© 2011 Sarah P. Otto use this photo
Vervet Monkey
Vervet Monkey
Chlorocebus aethiops
Bwabwata National Park
Caprivi, Namibia
© 2011 Sarah P. Otto use this photo
Vervet Monkey
Vervet Monkey
Chlorocebus aethiops
Bwabwata National Park
Caprivi, Namibia
© 2011 Sarah P. Otto use this photo
Vervet Monkey
Vervet Monkey
Chlorocebus aethiops
Bwabwata National Park
Caprivi, Namibia
© 2011 Sarah P. Otto use this photo
Vervet Monkey
Vervet Monkey
Chlorocebus aethiops
Bwabwata National Park
Caprivi, Namibia
© 2011 Sarah P. Otto use this photo
Vervet Monkey
Vervet Monkey
Chlorocebus aethiops
Bwabwata National Park
Caprivi, Namibia
© 2011 Sarah P. Otto use this photo
Vervet Monkey
Vervet Monkey
Chlorocebus aethiops
Bwabwata National Park
Caprivi, Namibia
© 2011 Sarah P. Otto use this photo
Vervet Monkey
Vervet Monkey
Chlorocebus aethiops
Capital of Texas Zoo
Cedar Creek, TX, USA
© 2015 Jeff Whitlock use this photo
Vervet Monkey
Vervet Monkey
Chlorocebus aethiops
Capital of Texas Zoo
Cedar Creek, TX, USA
© 2015 Jeff Whitlock use this photo
Vervet Monkey
Vervet Monkey
Chlorocebus aethiops
Rosamond Gifford Zoo
Syracuse, NY, USA
© 2007 Jeff Whitlock use this photo
Vervet Monkey
Vervet Monkey
Chlorocebus aethiops
Rosamond Gifford Zoo
Syracuse, NY, USA
© 2007 Jeff Whitlock use this photo
Vervet Monkey
Vervet Monkey
Chlorocebus aethiops
Rosamond Gifford Zoo
Syracuse, NY, USA
© 2007 Jeff Whitlock use this photo
Vervet Monkey
Vervet Monkey
Chlorocebus aethiops
Rosamond Gifford Zoo
Syracuse, NY, USA
© 2007 Jeff Whitlock use this photo