Animals > Mammals > Primates > Spider Monkeys & Relatives

Venezuelan Red Howler Monkey
Alouatta seniculus

Venezuelan Red Howler Monkey
Venezuelan Red Howler Monkey
Alouatta seniculus
Dallas World Aquarium
Dallas, TX, USA
© 2013 Jeff Whitlock use this photo
Venezuelan Red Howler Monkey
Venezuelan Red Howler Monkey
Alouatta seniculus
Dallas World Aquarium
Dallas, TX, USA
© 2013 Jeff Whitlock use this photo
Venezuelan Red Howler Monkey
Venezuelan Red Howler Monkey
Alouatta seniculus
Napo, Ecuador
© 2006 Sarah P. Otto use this photo