Animals > Invertebrates

True Jellyfishes
Class Scyphozoa

Rhizostomae Jellyfishes
Semaeostomeae Jellyfishes