Animals > Reptiles > Lizards & Snakes > Geckos

Tokay Gecko
Gekko gecko

see larger image
Tokay Gecko
Tokay Gecko
Gekko gecko
National Zoo - Washington, DC, USA
© 2004 Jeff Whitlock use this photo