Animals > Mammals > Primates

Titi Monkeys & Relatives
Family Pitheciidae

Bearded Saki
Gray Titi
White-faced Saki