Animals > Reptiles > Lizards & Snakes > Pythons

Timor Python
Lesser Sundas Python
Python timoriensis

see larger image
Timor Python
Timor Python
Python timoriensis
Audubon Zoo - New Orleans, LA, USA
© 2007 Jeff Whitlock use this photo