Animals > Reptiles > Turtles > Eurasian Pond & Neotropical Wood Turtles

Sulawesi Forest Turtle
Leucocephalon yuwonoi