Animals > Reptiles > Turtles > Eurasian Pond & Neotropical Wood Turtles

Spiny Turtle
Cog-wheel Turtle, Spiny Hill Turtle, Spiny Terrapin
Heosemys spinosa

see larger image
Spiny Turtle
Spiny Turtle
Heosemys spinosa
Zoo Atlanta - Atlanta, GA, USA
© 2004 Jeff Whitlock use this photo