Animals > Reptiles > Lizards & Snakes > Alligator Lizards & Glass Lizards

Northern Alligator Lizard
Northern Mexican Alligator Lizard
Barisia ciliaris

see larger image
Northern Alligator Lizard
Northern Alligator Lizard
Barisia ciliaris
San Antonio Zoo - San Antonio, TX, USA
© 2013 Jeff Whitlock use this photo