Animals > Reptiles > Turtles > Austro-American Side-necked Turtles

Matamata Turtle
Chelus fimbriata

see larger image
Matamata Turtle
Matamata Turtle
Chelus fimbriata
Audubon Zoo - New Orleans, LA, USA
© 2005 Jeff Whitlock use this photo