Animals > Reptiles > Turtles > Tortoises

Malagasy Spider Tortoise
Common Spider Tortoise, Madagascan Spider Tortoise
Pyxis arachnoides