Animals > Reptiles > Lizards & Snakes > Old World Arboreal Lizards

Egyptian Uromastyx
Egyptian Dab Lizard, Egyptian Spiney-tailed Lizard, Egyptian Thorny-tailed Agama
Uromastyx aegyptia

see larger image
Egyptian Uromastyx
Egyptian Uromastyx
Uromastyx aegyptia
Zoo Atlanta - Atlanta, GA, USA
© 2004 Jeff Whitlock use this photo