Animals > Reptiles > Turtles > Tortoises

Egyptian Tortoise
Testudo kleinmanni