Animals > Reptiles > Turtles > Tortoises

Asian Brown Tortoise
Asian Forest Tortoise, Burmese Mountain Tortoise
Manouria emys

see larger image
Asian Brown Tortoise
Asian Brown Tortoise
Manouria emys
Zoo Atlanta - Atlanta, GA, USA
© 2006 Jeff Whitlock use this photo