Animals > Reptiles > Lizards & Snakes > Vipers

Armenian Viper

see larger image
Armenian Viper
Armenian Viper
Houston Zoo - Houston, TX, USA
© 2015 Jeff Whitlock use this photo